Štampa

Upis u bazu podataka dijaspore Op?ine Bosanski Petrovac

Dragi Petrov?ani koji ivite u inostranstvu, pozivamo Vas da u cilju realizacije projekta Otvaranje kancelarije za saradnju sa dijasporom, izvrite svoju identifikaciju putem prijavnog obrasca koji se nalazi na slubenoj stranici Optine/Op?ine Bosanski Petrovac, www.bosanskipetrovac.gov.ba.

Ovim putem Op?ina/Optina Bosanski Petrovac eli ja?ati veze sa naom dijasporom i uspostaviti to bolju suradnju i komunikaciju. Baza podatka dijaspore podijeljena je u dva dijela: fzi?ka lica i pravna lica (preduze?a, klubovi, udruenja itd.), podatke iz baze podataka Op?ine/Optine Bosanski Petrovac koristit ?e isklu?ivo u statisti?ke svrhe prikupljanja podataka o gra?anima koji ive i rade u dijaspori i u nikakve druge svrhe se ne mogu korisiti.

clomid without prescription online

Linkovi za prijavu su slede?i:

Fizi?ka lica

Pravna lica (preduze?a, klubovi, udruenja itd.)

Cilj prikupljanja podataka je kvalitetna izrada baze podataka za evidenciju dravljana i iseljenika naeg porijekla u stranim dravama, kako bi pomogli o?uvanju naeg nacionalnog identiteta, jezika, kulture i obi?aja.

Tako?er, cilj je i pruiti efikasnu i kvalitetnu uslugu i informisanje na maternjem jeziku, pomo? u osnivanju i radu klubova i udruenja, Vaem povezivanju sa poslovnim i drugim subjektima na podru?ju Op?ine/Optine Bosanski Petrovac, podsti?u?i Vas na me?usobnu saradnju, intenziviranje kontakata i odnosa sa rodnim gradom.

Za sve informacije i nejasno?e, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mail adrese:

dijasporabosanskipetrovac @ gmail.com

http://healthywomenlifestyle.net/cabergoline http://healthywomenlifestyle.net/letrozole http://healthywomenlifestyle.net/valacyclovir