Štampa

Члан удружења може бити свако пунољетно физичко и правно лице, као и страни држављанин, који добровољно приступи Удружењу, прихвати циљеве, програм и статут Удружења, и потпише изјаву о приступању.

Чланом Удружења под условима утврђеним у предходном ставу, може постати и малољетно лице, уз претходну сагласност родитеља, односно старатеља и Управног одбора Удружења.

Приступање Удружењу је слободно и не може се условљавати.

Сваки члан удружења има чланску карту чији облик, садржину и начин издавања утврђује Управни одбор удружења.

За чланство у удружењу плаћа се чланарина чији износ утврђује Управни одбор.

Удружење може имати почасне чланове.

Управни одбор доноси одлуку о поступку и критеријима за пријем почасних чланова.

Почасни чланови удружења не могу бити бирани у органе удружења.

Чланство у Удружењу престаје:

- смрћу члана удружења, односно престанком правног лица

- иступањем,

- искључењем,

- престанком рада Удружења.

 

У случају престанка чланства у Удружењу по основу иступања или искључења, члан је дужан измирити све обавезе према Удружењу и вратити чланску карту Удружења.

Члан Удружења може бити искључен из чланства ако се не придржава програма и Статута Удружења, односно ако својим радом и понашањем нарушава углед удружења.

Одлуку о искључењу из предходног става доноси Управни одбор удружења надполовичном већином гласова.

На одлуку о искључењу искључени члан може уложити жалбу Скупштини удружења у року од 15 дана од дана достављања одлуке.

Одлука Скупштине је коначна.

Чланови Удружења права остварују у складу са програмом и циљевима Удружења и Статутом.

Чланови удружења су обавезни извршавати одлуке и закључке органа Удружења, придржавати се одредаба Закона овог Статута и својим радом и понашањем штитити углед Удружења.

 

ПРИЈАТЕЉИ УДРУЖЕЊА

nektarMikrofinvitinka bannerkmksuperpremix banerGrand Company

AD Praonice

Europress Studio

Sinclair doo Banja Luka

Lom doo, Drinić