Štampa

Према Статуту Завичајног Удружења "Петровац", Удружење је слободно, нестраначко, невладино и непрофитабилно добровољно удружење грађана.

Према Члану 14. овог Статута, органи Удружења су: Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.

 

Скупштина

Према Члану 15. овог Статута, највиши орган Удружења је Скупштина. Скупштина броји 61члан, које бирају чланови удружења на оснивачкој скупштини, већином гласова. Мандат чланова Скупштине траје 4 године, са могућношћу поновног избора.

Скупштина из својих редова бира предсједника, подпредсједника и секретара скупштине. Мандат предсједника и секретара траје 4 године, са могућношћу поновног избора. Предсједник скупштине представља удружење и заступа га у правним пословима. Скупштина доноси правилник о свом раду. Члан Скупштине удружења може бити опозван, ако не учествује активно у раду схупштине и ако се не придржава програмских циљева удружења.

Скупштина удружења:

- доноси Статут Удружења.

- по потреби доноси и друге акте удружења,

- даје сагласност на радње удружења предузете прије уписа удружења у регистар,

- одлучује о статусним промјенама удружења,

- доноси одлуке о оснивању одбора, комисија и других помоћних тијела Скупштине,

- бира и разријешава чланове Управног одбора и Надзорног одбора удружења,

- прегледа и потврђује и усваја финансијеки извјештај и извјештај о раду припремљен од стране Упавног одбора,

zopiclone generique sans ordonnance imovane somnifere achat en ligne

- доноси одлуку о оснивању гласила и бира органе гласила Завичајног Удружења,

- одлучује и о другим питањима која Статутом или другим актом Скупштине нису стављена у надлежност неком другом органу.

Скупштину сазива предсједник Скупштине, а у његовом одсуству подпредсједник Скупштине, по потреби, а најмање једанпут годишње, објављивањем позива у средствима јавног информисања или упућивањем личног позива.

Предсједник Скупштине је дужан сазвати Скупштину на захтјев Управног одбора Удружења или једне трећине чланова Скупштине, у року од 30 дана од дана подношења захтјева.

Предсједник удружења

Предсједник Скупштине је уједно и предсједник Удружења. Предсједник скупштине представља и заступа удружење. Предсједник скупштине може овластити предсједника управnог одбора или друго лице да заступа удружење пред судовима и другим органима.

Предсједник Удружења је одговоран за законитост рада Удружења и дужан је обуставити од извршења одлуку сваког органа удружења ако је незаконита и штетна по интересе Удружења.

Предсједник Скупштине у овом мандату је Милорад Мирчета, подпредсједник је Дмитровић Љиља, a секретар Јефто Кецман.


Управни одбор

Управни одбор удружења бира Скупштина.

Управни одбор броји 11 чланова, а чине га: предсједник, подпредсједник и чланови Управног одбора.

Предсједник Скупштине је по функцији и члан Управног одбора, али не може бити биран за предсједника и подпредсједника Управног одбора.

Предсједника и подпредсједника Управног одбора бира Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора је 4 године, са могућношћу поновног избора.

Управни одбор ради и одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора.

Управни одбор:

- припрема сједнице Скупштине,

- припрема и предчаже измјене Статута и других аката која доноси Скупштина,

- спроводи политику, закључке и друге одлуке Скупштине,

- управља имовином удружења,

- подноси Скупштини финансијски извјештај и извјештај о раду,

- обављају и друге послове које му у надлежност да Скупштина Удружења,

- предлаже план рада Удружења,

- координира рад свих организационих облика Удружења,

- организује рад административно техничке службе.

Сједнице Управног одбора одржавају се по потреби, а заказује их предсједник, а у случају његове спријечености подпредсједник Унравног одбора.

Предсједник Управног одбора је дужан заказати сједници Управног одбора на захтјев предсједника Удружења или најмање 5 чланова Управног одбора, у року од 7 дана од дана подношења захтјева.

Упревни одбор доноси правилник о свом раду.

Чланови Управног Одбора у овом мандату су:

Грубор Милан - предсједник УО

Керкез Мирослав - подпредсједник УО

Лемез Нада

Зиројевић Драгица

Латиновић Борис

Узелац Југослав

Ступар Бране

Мишчевић Мирко

Савић Владимир

Срдић Војо

Кецман Перица


Надзорни одбор

Скупштина бира Надзорни одбор. Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 године, са могућношћу поновног избора.

Надзорни одбор броји 3 члана, од којих је један предсједник а бира га надзорни одбор из реда својих чланова.

Надзорни одбор одлуке доноси већином гласова.

 

Надзорни одбор врши надзор над законитошћу рада и намјенским кориштењем и располагањем средствима удружења.

 

Чланови Надзорног одбора у овом мандату су:

Кецман Бране

Тољага Радомир

Кубурић Слободан

 


ПРИЈАТЕЉИ УДРУЖЕЊА

nektarMikrofinvitinka bannerkmksuperpremix banerGrand Company

AD Praonice

Europress Studio

Sinclair doo Banja Luka

Lom doo, Drinić